ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 4، ، شماره پی در پی 10

نیم فاصله و نقش آن در کلمات مرکب

صفحه (0 - 0)
حسن ستایش
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
نیم فاصله، فاصله کوتاهیست میان اجزای یک کلمه مرکب که متمایز از فاصله کامل میان سایر کلمات از یکدیگرست. رعایت این نیم فاصله در نوشته های فارسی ، فقط از طریق کامپیوتر( با فشردن همزمان دو دکمه (کنترل - ) و یک دکمه برگشت به عقب)امکان پذیرست. اندازه نیم فاصله به همان اندازه فاصله میان لختی بین حروف منفصل مانند کلمه زرد است . با اینحال نیم فاصله ابزاریست که برای جداکردن اجزای کلمات مرکب قابل اتصال به یکدیگر بکار میرود. این مقاله با ارائه دلایلی نشان میدهد که نیم فاصله نمیتواند همواره برای حفظ استقلال کلمه و درست خوانی مفید باشد و مجوزی برای تعمیم جدانویسی در همه کلمات تلقی شود؛ چنانکه طرفداران گسسته نویسی مدعیند. وانگهی دستورالعمل رعایت نیم فاصله و به تبع آن جدانویسی کلمات مرکب برای دستخطها، (font)های نستعلیق، شکسته و ثلث اساساً کارآمد نیست و حتی کاربران کامپیوتر نیز در استفاده از آن با مشکل روبرو هستند. در پایان به دلایل زبانشناختی نشان داده شده است که شیوه سرهم نویسی کلمات مرکب- مگر به دلایل ملاحظات زیبایی شناختی- با ساختار نوشتاری زبان فارسی سازگارتر است. 

کلمات کلیدی
رسم الخط فارسی , نیم فاصله , جدانویسی , پیوسته نویسی , کلمات مرکب , ویرایش