ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

نگاهی سبک شناسانه به اشعار نصرت رحمانی

صفحه (0 - 0)
غلامرضا مستعلی پارسا،حجت اله امیدعلی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تحلیل ساختار و محتوای شعر شاعران با عنایت به رویکردهای نقد و سبک شناسی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند مخاطب را به لایه های درونی و بیرونی اثر، اندیشه ها، روحیات و عواطف شاعر رهنمون شود.  نصرت رحمانی (1308- 1379) از پیشروان جریان شعری رمانتیسم سیاه در دوره معاصر و از  روشنفکران سرخورده پس از کودتای بیست و هشتم مرداد سی و دو بود که با روحیه ای عصیانگر و شورشی، تا بود مرثیه گوی شکست و ناامیدی بود. در این مقاله با هدف چگونگی نمود  این نوع رمانتیسم در اشعار نصرت و شناخت جلوه های آن در سطوح مختلف شعری وی، به بررسی سبک شناسانهآثارش در سه سطح لغوی و واژگان، فکری و ادبی پرداخته ایم. برای این کار در ابتدا نمونه های مرتبط با سبک شناسی در اشعار رحمانی، فیش برداری شد که تعداد فیشها بیش از دو هزار عدد  میشد سپس فیشها با بررسی تئوریک سبک شناسی، دسته بندی و بعد از تحلیل و بررسی برای هر عنوان نمونه هایی چند برجسته و گویا انتخاب و ذکر شد.

کلمات کلیدی
نصرت رحمانی , مختصه سبکی , بلاغت , شعر معاصر , شعر رمانتیسم