ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

نگاهی دیگر به چند بیت حافظ

صفحه (0 - 0)
نیر وفایی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
کتاب بحرالفراسه اثر عبیدالله خویشکی  چِشتی ، یکی از آثار منثوری است که در شرح غزلیات حافظ در شبه قاره هند به نگارش درآمده است. در این مقاله سعی شده است تا به اختصار، به نوآوریهای قابل توجه در شرح برخی ابیات و مقایسۀ آن با دیگر شروح و همچنین به ایهام دوگانه خوانی بعضی مصرعها که نویسندۀ کتاب به آن پرداخته، اشاره شود.

کلمات کلیدی
بحرالفراسه , حافظ , شرح ابیات , ایهام دوگانه خوانی