ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 2، ، شماره پی در پی 8

نگاهی تازه به جایگاه نیما در شعر نو

صفحه (0 - 0)
امید مجد
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بازنگری و تشکیک در مقبولات و مشهورات پژوهشهای ادبی، از جمله روشهائیست که میتواند همواره بما این اطمینان را بدهد که پژوهشها و تحقیقات علمی ما درمسیر درست پیش میرود. نامبرداری نیما یوشیج بعنوان «پدر شعرنو» نیز یکی از این مشهورات است و یقیناًَ اینک زمان آن فرا رسیده که مورد امعان نظر دوباره قرار گیرد؛ چرا که در وضعیّت کنونی آنچه شعر نو نامیده شده باندازه کافی فرصت و امکان عرضه توانمندیهای خود را داشته است. پرسش اصلی این پژوهش اینست که آیا این لقب برای نیما، بدرستی بکار میرود یا خیر؟ یعنی آیا واقعاً نیما «پدر شعر نو» است یا تنها یکی از کسانی است که در تحکیم و ترویج شعر نو کوشیده‌اند؟

کلمات کلیدی
شعر نو , نوآوری , موسیقی , زبان , بیان , تقلید