ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

نگاهی به چند صدائی سعدی در گلستان

صفحه (0 - 0)
سیّد مهدی رحیمی،ابراهیم محمّدی،سعید شهروئی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در گلستان سعدی، مناظره¬های فراوانی را میان شخصیّتها مشاهده میکنیم . این گفتگوها از جنبه¬های مختلفی قابل بررسیند، از جمله از جنبۀ سبک¬شناسی. امّا در این مقاله، نگارندگان تلاش میکنند تا جدا از مؤلفه¬ها و ویژگیهای معمول سبکی و با توجّه به جنبه¬های فرا زبانشناسی سبک¬شناسی، از لونی دیگر به گلستان نظر افکنند و آن، بررسی عنصر «چندصدایی» یا «چندآوایی» به سبک سعدی است. این پژوهش که بزرگترین حکایت گلستان (حکایت جوان مشت¬زن با پدر خویش) را به کمک نظریۀ روایت چندآوایی میخاییل باختین مورد مطالعه قرار داده، نشان میدهد که سعدی در زمینۀ روایت¬پردازی، تا حدود زیادی تلاش کرده است که صدای تمامی بازیگران و شخصیّتهای حکایت را به یک اندازه بازتاب دهد و سخن هر کدامشان را به اندازه¬ای که باید و انتظار میرود به مخاطبان حکایت منتقل کند. راوی (سعدی¬) در جریان این حکایت در نقش دو یا چند شخصیّت (بازیگر) ظاهر میشود و به عبارتی دیگر چند صدا به خود میگیرد، صداهایی که معمولاً با هم در تضاد هستند و در عین حال به یک اندازه شنیده میشوند. بطور کلّی بنظر میرسد که این موضوع (چندصدایی سعدی)، میتواند در مجموعۀ ویژگیهای ممتاز ساختار سبکی گلستان قرار گیرد.  

کلمات کلیدی
گفتگو , چندصدایی , نظریه روایت چند آوائی , حکایت جوان مشت زن با پدر