ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

نگاهی به نثر فنّی بر مبنای مقایسۀ نفثه‌المصدور و درّه نادره

صفحه (0 - 0)
زهرا محمدیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
پژوهشهای ادبی بیانگر این نکته است که نثر پارسی تاکنون دگردیسی دوگانه‌ای را پشت سر گذاشته است: گرایش از ساده‌نویسی به پیچیده‌نویسی و بازگشت از پیچیده‌نویسی به ساده‌نویسی. البتّه در هر دوره‌ای میتوان نشانه‌‌هایی از نثر ساده یا متکلّف را سراغ گرفت امّا در هر حال، یکی از این دو در سایه دیگری قرار داشته است.مقایسه دو کتاب «نفثه‌المصدور» و «درّه نادره» به عنوان دو کتاب شاخص در عرصه نثر فنّی، که یکی از آنها در ابتدای شکل‌گیری این سبک و دیگری در انتهای آن پدیدار شده‌اند، می‌تواند فراز و فرودهای نثر فنّی را مشخّص کند.این تحقیق در دو بخش نظری و کاربردی نگاشته شده است که در بخش اوّل، ویژگیهای نثر فنّی بررسی میشود. شیوه نگارش این بخش بدینگونه بوده است که با طرح پرسشهایی، ورود به حوزه بحث انجام گرفته و با استناد به آرای پژوهشگران، این پرسش واکاوی شده است. در بخش دوّم، برجسته‌ترین ویژگیهای سبکی و زبانی «نفثه‌المصدور» و «درّه نادره» در دو محور کلّی «نفوذ زبان و ادبیات عربی و درهم‌آمیختگی فارسی و عربی» و «فراوانی آرایه‌های ادبی و تصویرپردازیهای شاعرانه» مقایسه شده است. 

کلمات کلیدی
نثر فنّی , نفثه‌المصدور , درّه نادره , ویژگیهای سبکی و زبانی