ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

نگاهی به قصیده پردازی علی موسوی گرمارودی

صفحه (0 - 0)
حجت اله بهمنی مطلق،یدالله بهمنی مطلق
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در این مقاله قصاید علی موسوی گرمارودی، شاعر نوپرداز قصیده گو از جنبه های مختلف: محتوا، ساختار، زبان، بلاغت و همچنین تاثیر پذیری از شاعران گذشته مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است. استادی و مهارت شاعر در رعایت اصول و قواعد این قالب کهن و همچنین نمودهای مختلف تاثیر پذیری از شاعران گذشته بیانگر آن است که گرمارودی سخت دلبسته به شعر و ادب کلاسیک فارسی است و با تمام ضوابط و اصول آن آشناست و بخوبی میتواند از تنگناها و مضایق آن سربلند بیرون آید. او به مناسبت این قالب کهنه از زبان فاخر خراسانی بهره میگیرد و معمولا قصایدش مانند قدما چهار بخشی است. ازمیان صنایع بدیعی بیشتر از حسن تخلص، انواع ایهام، انواع جناس و از شگردهای بیانی بیشتر از تشخیص بهره گرفته است.

کلمات کلیدی
قصیده , موسوی گرمارودی , قصیده معاصر , نوپرداز قصیده گو