ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 2، ، شماره پی در پی 8

نگاهی به شگردهای دشوارگویی خاقانی با تکیه بر شرح ابیاتی از او

صفحه (0 - 0)
ناصر محسنی نی،مجاهد غلامی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دشوارگویی هنر خاقانی شروانیست و یکی از هنجارهای آشکار سبک شناختی شعر وی و دیگر شاعران بازبسته به مکتب آذربایجان. خاقانی اساساً بر خود و شعرش نمیپسندد که بیدرنگی ژرف و خردسوز دریافته شوند. «گزارش دشواریهای دیوان خاقانی»، نوشتۀ میرجلال الدّین کزّازی، حاصل درنگیست ارجمند بر شعر این سُتوار سرای شروانی و کوششی است فرهمند در گشودن بیتهای گرهمند دیوان وی.با اینهمه آنچه از دشواریهای شعر خاقانی در این کتاب گزارش شده است، گهگاه بازگُزارشی را میبرازد از گونه ای دیگر. آشنایی با پیچ و خم هنر شاعری خاقانی و شگردهای دشوارگویی وی، نخستین چیزیست که هنگام کند و کاو در شروحی که بر دیوان این دشوارسرای شروانی نوشته شده است،به چشم می آید.

کلمات کلیدی
دشوارگویی , میر جلال الدّین کزّازی , دیوان خاقانی , بازگزارش ابیات , درست خوانی , روابط بیانی , تلمیح