ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 2، ، شماره پی در پی 8

نگاهی به سبک اشعار نیمایی مهدی اخوان ثالث و تحولات عروض آن

صفحه (0 - 0)
عباس ماهیار،کامران شاه‌مرادیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مهدی اخوان ثالث، یکی از نوپردازان معاصر ایرانست که درشکل‌گیری سبک   شعر نو تأثیر داشته است. در این پژوهش، به بررسی جلوه‌‌هایی از موسیقی و هارمونی وزنی اشعار نیمایی این شاعر پرداخته شده است.در این مقاله پس از مقدمه‌چینی مختصری درباره شعر نو و موسیقی آن مطالبی درباره‌ نوجویی نوشته شده، سپس تمام بحرهایی که اخوان اشعار نیمایی خود را در آنها سروده با ذکر نمونه معرفی شده است و در نهایت نتایج و تحلیلهای حاصل از این تحقیق بصورت مفصّل بیان شده است.هدف از انجام این پژوهش، مشخص نمودن جایگاه سبک و اوزان عروضی اشعار نیمایی اخوان ثالث است که البته ذکر نمودار مثالها و بحوری که این شاعر از آنها استفاده کرده است، ضرورت دارد.

کلمات کلیدی
سبک , عروض , تحول , شعر نو , نوجویی , پسرفت