ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

نگاهی به تناسب موسیقی و مضمون در شعر قیصر امین پور

صفحه (0 - 0)
عباسعلی وفایی،عبد الله حکیم،سید علی دسپ
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
موسیقی و ضربآهنگ کلام، پس از عنصر تخیل بیش از هر عنصر دیگری با شعر مأنوس میشود و میتواند در جهت القای مضامین و احساسات شاعرانه، مؤثر واقع شود. میتوان گفت، اگر شاعر تناسب میان موسیقی و مضمون شعریش را حفظ کند، گام بلندی در جهت ماندگاری اثر خود برداشته است. قیصر امین¬پور از شاعرانی است که با شناخت ژرف از امکانات و ظرفیتهای زبان، تصاویر بدیع و بکر آفریده است و در اشعارش همسانی و تناسب موسیقی و مضمون درخور مشاهده است. تناسب و توازن موسیقی و مضمون در شعر قیصر، در کاربرد آواها، هجاها، وزن، قافیه و دیگر سطوح شعری به چشم میخورد.پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی دفترهای شعری «تنفس صبح»، «آینه¬های ناگهان»، «گلها همه آفتابگردانند» و «دستور زبان عشق» از قیصر امین¬پور پرداخته است، بنابراین تناسب مضمون و موسیقی شعرِ قیصر، در سه سطحِ موسیقی بیرونی، میانی و کناری بررسی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شاعر از تناسب موسیقی و مضمون در سطوح مذکور بهره گرفته است و از این روی اشعارش از بعد ادبی و جوهرۀ شعری سرشار از موسیقی شعری است.

کلمات کلیدی
نقد ادبی , موسیقی شعر , مضمون و اشعار قیصر امین پور