ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 2، ، شماره پی در پی 28

نگاهی به برخی ویژگیها و ظرافتهای اشعار عربی سعدی

صفحه (0 - 0)
حسین الیاسی(نویسنده مسئول) ، محمد حسن فؤادیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تحلیل ساختار و محتوای شعر شاعران با عنایت به رویکردهای نقد و سبک شناسی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند مخاطب را به لایه های درونی و بیرونی شعر، اندیشه ها، و روحیات شاعر رهنمون کند. باین منظور در این مقاله مشخصه های سبکی اشعار عربی سعدی شیرازی مورد برسی قرار گرفته شده است. ازمهمترین مشخصه های زبانی سعدی در این اشعار میتوان بکارگیری ترکیبات فارسی در قالب عربی، ساخت ترکیب های جدید ، تجدید در موسیقی شعر و لطافت بخشی به سخن از طریق عطف مکرر افعال اشاره کرد. سعدی هنر خود را در بیتکلفی میداند و صنایع بدیعی مکلف مانند التزامهای نابهنجار، در شعر او وجود ندارد، اما از برخی صنایع لفظی ومعنوی بصورت بسیار معتدل استفاده کرده است. همچنین کاربرد معانی و اصطلاحات عرفانی خاص که از شاخصه های تصوف امام غزالی است ، بیانگر گرایش خاص وی به عرفان و تصوف دارد. در این جستار ضمن بررسی و تحلیل ویژگیهای سبکی این اشعار، به این سؤالات پاسخ داده میشود آیا سعدی از شاخصه های سبک شعریش در زبان فارسی، در اشعار عربی خود نیز بهره برده است؟ یا از شیوه و سبک شاعران عرب تاثیر پذیرفته است؟ شاعر برای بیان احساسات شاعرانه خود به زبان عربی از چه شگرد هایی استمداد جسته است؟

کلمات کلیدی
سعدی , سبک شناسی , اشعار عربی , تصویرپردازی