ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

نگاه حزین لاهیجی به شاعران در اصناف شعر

صفحه (0 - 0)
علیمحمد مؤذّنی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
حزین لاهیجی از علمای برجسته و شاعران پر آوازه سده دوازدهم هجری است که دست روزگار او را از زادگاهش اصفهان در شهرها و بلاد مختلف گرداند و پس از طی سفرهای پرمخاطره به هند رسید و در پایان عمر در شهر بنارس سکنی گزید و در همین شهر چشم از جهان فرو بست.وی در زمینه‌های گوناگون علوم روزگار خویش از قبیل: فقه، منطق، فلسفه، و ... آثار زیادی را تألیف کرده و مجموعه اشعاری که متجاوز از دوازده هزار بیت است از خود به یادگار گذاشته است. تعداد ادبیاتِ او را تا سی هزار و پنجاه هزار نیز گفته‌اند. وی آخرین ستاره تابناک سبک هندی در غزل فارسی است.حزین با توجه به اشراف به اصناف شعر و بررسی و غور در دیوانهای مهم شاعران بزرگ و تأثیرپذیری و استقبال از آنها، گاهی به نقد و بررسی آنها نیز پرداخته و به پرسشهایی که در حوزه شعر از او میشده پاسخ میگفته است. بنابر این نام برخی از شاعران به صورتهای گوناگون در دیوانش انعکاس یافته است. نام دسته‌ای از شاعران، ضمن تضمین بیت یا مصرع یا ابیاتی آمده است. نام برخی از آنها در مطاوی مفاخره‌های شاعرانه و تحسین اشعار آنها و گروه دیگر در استقبال و احیاناً معارضه با آنها، اشاره شده و گروهی نیز در قطعات و مثنویهایی که از آنها متأثر شده است از قبیل سنایی، سعدی، نظامی ظهور یافته‌اند. حافظ، سعدی، مولوی، نظیری، سنایی، خاقانی، انوری، قاسم انوار، بابا فغانی و ... از آنهایند. این مقاله به بررسی و نشان دادن مواردی از موضوع یاد شده میپردازد.

کلمات کلیدی
حزین , مولوی , حافظ , سعدی , نظامی , انوری , تخلّص , استقبال , تأثیر