ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

نمود فرهنگ و محیط هند در ساختار صور خیال دیوان صائب

صفحه (0 - 0)
ابراهیم اقبالی،یاسر عباس زاده نیاری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
خیزد از کشور ما طوطی شیرین گفتارگر به خاک سیه هند شکر بسیار استموضوع محوری در این نوشتار، بررسی تأثیر و تظاهرات محیط و فرهنگ هندی در ساختار صور خیال دیوان صائب است. صائب با دستمایه قرار دادن پدیده¬های فرهنگی رایج در هند، همچون: رسم مرده¬سوزی، رسم ساتی، شیوه¬های ریاضت و تعالیم مذاهب هندی، همچنین الهام گرفتن از عناصر موجود درمحیط طبیعی هند چون: طاووس، مار و فیل، علاوه بر خلق تصاویر ابداعی، مضامین کهن شعر فارسی، مانند توصیف عشق و حالات عاشق و معشوق را با شیوه¬ای رها از کلیشه¬پردازی مصوّر کرده است. وی متعمدانه عناصر مزبور را بعنوان مصالحی جهت آفرینش صور خیال، از جمله تشبیه، استعاره و کنایه استعمال کرده، به هیچ روی در صدد انعکاس روایی و خام آنها برنیامده است. از شگردهای عمده صائب در این خصوص، بهره-گیری از تشبیه در قالب اسلوب معادله، برای توصیف معقولات بوسیله محسوسات است. حضور پرداخته و متمایز این پدیده¬ها بعنوان یکی از مواد ساختار عناصر خیال میتواند جزء برجستگیها و مختصات سبکی شعر صائب قلمداد شود.

کلمات کلیدی
صائب , صور خیال , فرهنگ هند , سبک هندی , مختصه سبکی