ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

نماد اسطوره گیاه پیکری در داستانهای کوتاه دانشور یکی از خصیصه های سبکی وی

صفحه (0 - 0)
فاطمه مدرّسی،الناز عزتی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
داستانهای کوتاه دانشور از جهاتی چند حائز اهمیّت است: نخست نوع نگارش داستان به لحاظ رویکرد به فنون داستان¬نویسی معاصر. دیگر به جهت وجود نشانه¬های معنادار و نمادین اساطیری در کنار ارائه فرهنگ عامه.  این پژوهش بر آن است با تحلیل          ژرف¬ساختی باورهای دیرینه بشر در مورد گیاه و بسامد آن در داستانهای سیمین دانشور در پی پاسخگویی به این پرسشها باشد که آیا با در نظرداشتِ نامیرایی و جابجایی اساطیر، میتوان در بازآفرینی شخصیتهای داستان نمود آن را یافت؟ از دیگر سو از آنجا که پدید آمدن سبک داستانی حاصل بسامدریادویا کم عناصرآن است؛آیا میتوان این امر را جزو خصیصه سبکی دانشور محسوب داشت؟ پس ازتأمّل درمجموعه داستانهای کوتاه مشخص گردید که از جمله اسطوره های پنهان در ضمیر ناخودآگاه جمعی دانشور، اسطوره گیاه پیکری اوّلیّه انسان میباشد که در داستانهای او امکان برون¬تراوی و نمودهای‌ گوناگون مییابد و این مقوله‌ یکی ازخصیصه های فکری دانشور میباشد.

کلمات کلیدی
سیمین دانشور , داستان , شخصیت , بن مایه اساطیری