ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

نقد پانزده عنوان از کتابهای تاریخ ادبیات فارسی

صفحه (0 - 0)
مرتضی حیدری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
 تاریخ، نقطه آغاز و تکیه¬گاه پژوهشهای گوناگون بوده است و هر پژوهشگری ناگزیر است برای ارائه رهیافتهای نوین خویش، به راهی که متقدّمان درنوردیده¬اند، با رویکردی انتقادی بنگرد. هر نسلی، باید قرائت و برآیندی متناسب با دیالکتیک «تاریخ و روزگار خود» را ارائه دهد و از پیشینه فرهنگی خود پاسداری کند. نگارش تاریخ ادبیّاتی نوین، همگام با دگرگونیهای امروزین جهانی، از رسالتهای سنگین پژوهشگران ایرانی است.          نگارنده، این مقاله را با همین هدف نگاشته است و پانزده عنوان از مهمترین کتابهای تاریخ ادبیّات فارسی را که نویسندگان خارجی و ایرانی نوشته¬اند، در بوته نقد قرار داده تا آزمونها و خطا-های پژوهشگران پیشین را که تجربه¬ای است ارزشمند برای نگارش تاریخ ادبیّاتی نوین، ارائه دهد. نبودن مبانی نظری مشخّص درباره ماهیت، مادّه و طبقه¬بندی تاریخهای ادبی، ایدئولوژی¬زدگی، غفلت از سخنوران زن و ادبیّات فولکلور و قومی ایرانی، شعر¬شیفتگی و به کناره راندن ادبیّات منثور، انبوهیِ شاعران و نویسندگان دست چندم که عرصه تحلیل و استنتاج را بر مؤلّف تنگتر کرده، موازی¬نگری به جریانهای تاریخی و ادبی، داوریهای کلّی و بدون دقّتِ برآمده از تذکره¬های قدیم فارسی، لغزشهای خوانشی در نسخه¬های خطّی و انتساب آنها به صاحبانشان، نبودن نگرش تطبیقی در آثار پژوهشگران ایرانی و کژ¬فهمی پژوهشگران خارجی و برداشتهای اشتباه آنان از زبان فارسی از مهمترین کاستیهای تاریخ ادبیّاتهای پیشین است. نگارنده، در پایان، بر اساس یافته¬های پژوهش خود، پیشنهاد¬هایی را در دو محور پژوهشی و آموزشی برای فراهم شدن بستر نگارش تاریخ ادبیّاتی نوین ارائه کرده است.

کلمات کلیدی
تاریخ ادبیّات فارسی , نقد و ارزیابی , انواع ادبی , ژانرهای ادبی