ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

نقد و بررسی کتاب سبک شناسی، نظریه ها، رویکردها و روشها ، تألیف محمود فتوحی رودمعجنی

صفحه (0 - 0)
مریم درپر
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
سبک¬شناسی دانشی بینارشته¬ای است که بهره¬برداری از کارکردهای مفید و با ارزش آن نیازمند معرفی بیشتر و انجام تألیفات و پژوهشهای بسیاری در این زمینه است و مروری بر تاریخ سبک¬شناسی و شناخت نظریه¬ها و رویکردهای رایج در این دانش یک ضرورت است. کتاب سبک¬شناسی، نظریه¬ها، رویکردها و روشها تألیفی در این زمینه است. این کتاب در اردیبهشت ماه 1391 همزمان با افتتاح نمایشگاه کتاب، به بازار عرضه شد؛ دارای 461 صفحه است و از دو بخش با عناوین سبک¬شناسی نظری و سبک¬شناسی عملی تشکیل میشود؛ پیش-گفتار 29 صفحه، بخش نظری 177 صفحه و آنچه بخش عملی نامیده شده 215 صفحه از کتاب را در بر میگیرد و صفحات باقیمانده به نمایه و کتابنامه اختصاص داده شده است. مؤلف کتاب دکتر محمود فتوحی، در دانشگاههای تربیت معلم تهران و فردوسی مشهد استاد درسهای سبک¬شناسی و بلاغت بوده و راهنمایی و مشاوره پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد و دکتری را در این رابطه برعهده داشته است . هدف اصلی مقاله حاضر بعد از نشان دادن اهمیت کتاب در معرفی رویکردهای     سبک-شناسی به خوانندگان فارسی¬زبان، نقد و بررسی کیفیت معرفی رویکردها، بررسی ساختار کتاب و در نهایت نقد و بررسی دریافتی است که مؤلف از سبک¬شناسی لایه¬ای داشته¬ است.

کلمات کلیدی