ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

نقد نثر تفسیر حدایق الحقایق(بر مبنای سبک شناسی ساختارگرا)

صفحه (0 - 0)
محمد رضایی،سعیده پورسلیمی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تفسیر عرفانی حدایق الحقایق اثر معین الدین فراهی هروی مشهور به ملامسکین(متوفی 908 هـ ق)، از تفاسیر قرآنی دلنشین در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم است. این کتاب مانند تفسیر جامع الستین،‌از معدود تفاسیری است که صرفاَ به تفسیر یک سوره از قرآن- یعنی سوره یوسف- پرداخته است. نقد نثر تفسیر حدایق الحدایق همراه با تحلیل تأثیر نگرش عرفانی مؤلف در زبان وی، موضوع پژوهش پیش روست. رویکرد پژوهش در نقد نثر، مبتنی بر سبک¬شناسی ساختارگرا است. بدینگونه که پس از معرفی اجمالی مؤلف و متن و بیان کلیاتی درباره سبک دورۀ مورد بحث، متن تفسیر حدایق الحقایق، از دو زاویه زبان و ادبیات _سطح زبانی و ادبی- مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در سطح زبانی، متن در سه حوزۀ آوایی، لغوی و نحوی بررسی شده و در سطح ادبی، تبیین و تحلیل صور خیال و عناصر بلاغی مورد توجه بوده است.

کلمات کلیدی
معین الدین فراهی هروی , تفسیر عرفانی , قرآن