ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

نظریه سبک در ایران (روشهای سبک شناسی)

صفحه (0 - 0)
نعمت الله ایران زاده
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تعریف دقیق اصطلاح سبک و شناخت دیدگاهها و مهمتر‌ از آن، ‌روش سبک‌شناسان در تحلیل متون ادبی، میتواند تا حدود زیادی گسترۀ هریک از مفاهیم و نیز رابطۀ نظامهای ادبی را ترسیم کند. از جمله نتایج کاربردی مترتب بر این بحث، تمایز علمی و روشمند بین نقد ادبی، سبک‌شناسی، بوطیقا و فنون ادبی، و وابستگی هریک از دانشها و نظامهای ادبی و رسیدن به راهکارهای سودمند در بازشناسی متون ادبی ِ خلّاقانه است. در این جستار به دیدگاه شاعران در باب طرز سخن  و تعریف سبک شناسان ایرانی از مفهوم سبک و تبیین و نقد ِروش سبک شناسی آنان  در تحلیل متون ادبی پرداخته ایم.

کلمات کلیدی
سبک , سبکشناسی , سبکشناسان ایرانی , متن ادبی , مطالعات ادبی