ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

نظری جدید درباره کتاب «کشف کشّاف» و مؤلّف آن

صفحه (0 - 0)
سید محمد منصور طباطبائی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
کتاب الکشف عن مشکلات الکشّاف مشهور به کشف کشاف، شرحی است که در قرن هشتم بر تفسیر کشاف زَمَخشری (متوفی 538 ﻫ .ق) نوشته شده. نام مؤلف این کتاب در تذکره های قدیم و جدید بصورتهای مختلفی ضبط کردیده. این مقاله در پی آنست که نشان دهد نام اصلی و کامل مؤلف «سراج الدین عمر بن عبدالرحمن بهبهانی فارسی» است و سایر نامهای ذکر شده در تذکره ها فاقد اعتبار است. همچنین در این پژوهش نام سایر تصانیف این نویسنده ذکر گردیده . 

کلمات کلیدی
کشف کشاف , سراج الدین عمر , حاجی خلیفه , زِرکِلی , تفسیر قرآن