ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

نسخۀ خطی تذکرهالشباب و ویژگیهای سبکی و ادبی آن

صفحه (0 - 0)
زهرا نصراصفهانی ، پرینازاعتصامی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تذکرهالشّباب از آثار قرن سیزدهم هجری است که در سال 1265 ه.ق توسط محمدمهدی بن محمّدباقر اصفهانی ملقّب به فروغ الدّین و متخلّص به فروغ و احتمالاً به خط خود او به نثر و نظم عربی و فارسی تألیف شده است. فروغ الدّین از دولتمردان دربار قاجار است که به شغل استیفا و سیاق نویسی اشتغال داشته و آثار زیادی از خود برجای گذاشته است. نسخۀ اساس تذکرهالشّباب در کتابخانۀ ملی و دو نسخۀ دیگر آن در کتابخانۀ ملک نگهداری میشود. در این کتاب مطالب ارزشمندی دربارۀ وقایع عصر قاجار، زندگینامۀ مؤلف و نیز اشعار فارسی و عربی وی بیان شده است، نسخۀ اساس علاوه بر مطالب نثر دارای 797 بیت است که 693 بیت آن به قصاید، غزلیّات، مثنوی و قطعات فارسی مؤلف و 104 بیت آن به اشعار عربی او اختصاص دارد. نگارنده پس از بازخوانی نسخۀ اساس تذکرهالشباب و مقابلۀ آن با دو نسخۀ خطی دیگر، متن منقح و مصححی از آن، همراه با معرفی مؤلف، زندگینامه و آثار وی، بررسی سبکی متن ، استخراج مطالب تاریخی، شرح و توضیح لغات و ترکیبات دشوار و تهیۀ فهرستهای متعدد فراهم کرده است، وی در این مقاله در صدد آن است که ماحصل تحقیق و پژوهش خود را دربارۀ این شخصیت ادبی – سیاسی و مختصات سبکی و ادبی یکی از آثار ارزندۀ وی در اختیار جامعۀ ادبی کشور قرار دهد.

کلمات کلیدی
نسخۀ خطّی , تذکرهالشّباب , قرن سیزدهم , فروغ , ویژگیهای سبکی