ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

مکتب وقوع و تأثیر آن بر داستانهای عاشقانه فارسی

صفحه (0 - 0)
حسین قربانپور آرانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
داستان¬سرایی فارسی از آغاز تا امروز همواره تحت تأثیر مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی متحول شده است. نوشته حاضر در پی نشان  دادن یکی از این تغییرات در داستان¬سرایی فارسی است و آن دگرگونی فکری حاصل از تأثیر مکتب وقوع در داستانهای عاشقانه فارسی است، بدین ترتیب که واقعگرایی که از قرن دهم هجری در شعر فارسی در برابر جنبه ذهنی و انتزاعی و آرمانی شعر سبک عراقی در شعر فارسی رواج یافت. هرچند در غزل فارسی  تحولی صوری و محتوایی ایجاد کرد ، اما این مسئله که بازتاب شرایط اجتماعی قرن دهم هجری و نیز حاصل تأثیرپذیری از فرهنگ هند  در ادبیات ایران است، در داستانهای عاشقانه فارسی باعث کاسته شدن از جنبه آرمانی و آسمانی و انتزاعی حاکم بر شعر غنایی فارسی و در نهایت باعث زمینی¬تر شدن و معمولی¬تر شدن روابط حاکم بر داستانهای عاشقانه  شده است.در نوشته حاضر پس از بررسی اجمالی ادب داستانی فارسی و سیر نظیره¬سازی پس از نظامی به بررسی عناصر وقوعی در داستانهای عاشقانه فارسی با تأکید بر داستان مهر و وفا از شعوری کاشی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی