ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

مکتب فؤاد کرمانی در شعر عاشورائی

صفحه (0 - 0)
غلامرضا کافی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
امروز به حادثه عاشورا و شهادت حضرت اباعبدالله، به عنوان یک فرهنگ نگریسته میشود. و در طول تاریخ قرائتهای مختلف از آن صورت گرفته است. نفوذ این فرهنگ در جان مسلمانان، آن را به عرصه هنر و ادبیات کشانده و یکی از شایع‌ترین شکل‌های هنری مکتب عاشورا، شعر عاشورایی است.فؤاد کرمانی (متوفی 1317 ه .ش) از شاعران عاشورایی است که با قرائت عرفانی و عاشقانه به عاشورا مینگرد و این مقاله ویژگیهای مکتب ‌شعری این شاعر را در حوزه شعر عاشورایی باز نموده است؛ ویژگیهایی نظیر زبان و بیان غنایی و عاشقانه، دریافتهای عرفانی و فلسفی، پیوند با قرآن و حدیث، رنگینی سخن و . . .، همچنین در درآمد کار، دوره‌های شعر عاشورایی و سیر نگاه عارفانه و عاشقانه به عاشورا در ادبیات فارسی تعبیه شده است. یگانگی فؤاد در غزل عاشقانه عاشورایی یافته این مقاله است. 

کلمات کلیدی
عاشورا , امام حسین , شعر عاشورایی , فؤاد کرمانی