ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

مهمترین ویژگیهای زبانی و فکری روزنامۀ «اختر»

صفحه (0 - 0)
زهرا ریاحی زمین،زهرا انصاری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این مقاله با نگاهی سبک شناسانه به بررسی مهمترین خصوصیات زبانی و فکری روزنامۀ اختر میپردازد. روزنامۀ اختر به گواه پژوهشگران حوزۀ تاریخ و روزنامه نگاری ایران مانند محمد علی تربیت، یحیی دولت آبادی، احمد کسروی، ناصرالدین پروین و ادوارد براون، یکی از مؤثرترین و بانفوذترین روزنامه های عصر قاجار است که به عنوان نخستین روزنامۀ منظم فارسی زبان خارج از ایران در خاک عثمانی منتشر میشد. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش که همانا یافتن مهمترین ویژگیهای زبانی و فکری روزنامۀ اختر است و به عنوان خلاصۀ پژوهشهایی که این مقاله حاصل آن است، میتوان گفت مهمترین ویژگی زبانی «اختر» سهم پررنگ آن در وارد کردن لغات غیر فارسی- عمدتاً ترکی، فرانسوی و انگلیسی - به خصوص لغات مربوط به سیاست و قانون و مجلس، به گسترۀ نثر فارسی است؛ و بارزترین خصوصیت فکریش، ترویج اندیشه های روشنفکران از وطن رانده شدۀ ایرانی در زمینۀ آزادی خواهی، عدالت طلبی و قانون مداری است. پرداختن مستمر به ارزش و اهمیت «زن» و نقش مهم او در پیشرفت و تعالی جامعه و خانواده نیز از اهم مطالب این روزنامه است.

کلمات کلیدی
روزنامۀ اختر , ویژگیهای زبانی , ویژگیهای فکری , سبک شناسی