ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 4، ، شماره پی در پی 10

مهمترین وجوه سبک شناختی داستانهای احمد محمود

صفحه (0 - 0)
غلامرضا پیروز،سروناز ملک
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تأثیر محیط و جغرافیا بر زبان و سبک نویسندگان،امری بدیهیست؛ اما تعیین میزان این اثرگذاری و اثرپذیری نیاز به مطالعه و بررسی دقیق دارد. احمد محمود بعنوان پیشاهنگ مکتبِ داستانی خطۀ جنوب ایران برای این پژوهش انتخاب شده است، چرا که آثار او در پنج دهه از ادب معاصر ایران خوانندگان و علاقمندان بسیاری داشته است و شمارگان چاپ رمانها و داستانهای کوتاهش دلیلی بر این مدّعاست. شرایط اقلیمی و نوع زندگی محمود و بهرهگیری از زبان روانِ آمیخته با صبغۀ بومی و گزینش موضوعات اجتماعی و تأثیر تفکرات و اندیشههای نویسنده بر زبانش، پدیدآورنده سبک خاص او است. در این مقاله پس از ذکر کلیاتی درباره میراث نویسندگی احمد محمود، بصورت گزینشی ویژگیهای خاص آثار او که جنبۀ سبکی دارند، و میتوان بسبب کثرت کاربرد، آن را شاخصۀ سبکی وی دانست، استخراج و تحلیل شده است. از آنجا که حوزۀ کار سبکشناسی، حوزۀ تمایز صورتهاست، آثار محمود از نظرگاه فکری و محتوایی بررسی نشده است. در نهایت این مقاله بر آن است به این پرسشها پاسخ دهد : مهمترین وجوهِ سبکشناختی داستانهای احمد محمود کدامند؟ و آیا محمود در عرصۀ داستاننویسی، سبکی جریان‌ساز داشته است یا خیر؟.

کلمات کلیدی
سبک , احمد محمود , داستان , اقلیمِ جنوب