ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

منظومۀ خرّم و زیبا نمونه ای عالی از آمیختگی حماسه وغنا

صفحه (0 - 0)
راحله امامی ، محمد ابراهیم ایرج پور(نویسندۀ مسئول) ، عطامحمد رادمنش
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
چکیدهدر دوران رواج سبک هندی شاعران بسیاری به تبعیت از آثار مشهور گذشته، طبع آزمایی کرده اند.برخی از این آثار با وجود گمنامی، بسیار درخور توجهند. یکی از آنها منظومۀ خرّم و زیبا اثر محمّد بن مؤمن کرمانی متخلّص به فدایی از شاعران سدۀ دوازدهم هجری است. فدایی اثر خود را به اقتفای خسرو و شیرین نظامی، و در 8200 بیت سروده است. در این منظومه داستان دلدادگی خرّم و زیبا به یکدیگر با جنگهای بسیاری که بر سر این عشق در میگیرد به شکلی بدیع در هم تنیده شده است.منظومۀ خرّم و زیبا اثری ارزشمند است که تا کنون در پردۀ گمنامی بوده است و در مقالۀ حاضر ضمن معرفی شایستۀ این اثر به یک ویژگی ممتاز و قابل توجه آن نیز پرداخته خواهد شد. با این توضیح که جنگهای مکرر و صحنه های حماسی بسیاری در داستان به تصویر کشیده میشود و در این منظومه، حماسه همپایه با غنا پیش میرود. وفور ویژگیهای حماسی و پهلوانی در این منظومۀ غنایی، خصوصیتی کمیاب در میان منظومه های غنایی است. این مقاله پس از معرفی اثر به تحلیل و بررسی ویژگیهای حماسی موجود در منظومۀ خرّم و زیبا میپردازد.

کلمات کلیدی
خرّم و زیبا , فدایی کرمانی , منظومۀ غنایی , ویژگیهای حماسی