ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

مقایسۀ تطبیقی ضرب‌المثلهای بلوچی و فارسی

صفحه (0 - 0)
عبدالرّضا سیف ، محمداکبر سپاهی(نویسنده مسئول) ، اسحاق میربلوچزایی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تأثیر و تأثر زبانهایی که ریشه و پیشینۀ مشترک دارند و از نظر زبانشناسان در یک گروه قرار میگیرند امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است فارسی و بلوچی نیز به عنوان دو زبان از گروه زبانهای ایرانی نو که خاستگاه و پیشینۀ مشترکی دارند از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین زبان فارسی در جایگاهِ یکی از مهمترین زبانهای فرهنگی جهان و زبان رسمی، ادبی و فرهنگی اقوام ایرانی، بر دیگر زبانهای ایرانی تأثیرات عمیقی داشته است و زبان بلوچی نیز به عنوان یکی از زبانهای مهم ایرانی نو، اغلب در معرض تأثیر زبان و ادب فارسی بوده است. بلوچی در ایران عموما زبانی گفتاری بوده که ادبیات آن نسل به نسل به صورت شفاهی منتقل میشده است. در این نوشتار سعی کرده ایم از راه سنجش تطبیقی تعدادی از مثلهای بلوچی به عنوان نمودی از فرهنگ و ادبیات این زبان با مثلهای فارسی، بخشی از اشتراکات آنها را نشان دهیم؛ معیار گزینش مثلها از دو زبان، داشتن اشتراکات ساختی در زبان، مضمون یا پیام بوده است.

کلمات کلیدی
زبان , مقایسه تطبیقی , فارسی , بلوچی , مَثَل