ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 1، ، شماره پی در پی 7

مقایسه سبکی مصباح الهدایه امام خمینی و تمهیدات عین القضات همدانی

صفحه (0 - 0)
منوچهر اکبری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
امام خمینی و عین‌القضاه همدانی را اگر از لحاظ مکتب عرفانی نتوان برابر نهاد، اما از جهت ویژگیهای سبکی آنهم از بُعد الفاظ، نوع خطابها، زبان و شباهتهای نوشتاری نمیتوان مانندگیها و شباهتهایشان را منکر شد. کاربرد واژه‌‌هایی که صمیمیت زبانی را تقویت میکند و لحن کلام را دوستانه و دلنشین میسازد از ویژگیهای هر دو اثرست. وجود اشعار عرفانی فارسی و عربی از ویژگیهایی است که هر دو عارف بخصوص عین‌القضاه از آنها مدد میگیرند تا انتقال مفاهیم بلند عرفانی را ساده کنند.استشهادهای متعدد و ظریف و دقیق از دریای گهر خیز قرآن و بهره‌مندی هر دو از لطایف و آیات قرآنی از وجوه اشتراک آن دو است از جمله وجوه اختلاف این دو عارف اینکه عین‌القضاه از مکتب عرفانی ائمه شیعه محروم است ولی حضرت امام در تأیید یافته‌های عرفانی از احادیث نورانی و بلند ائمه شیعه از جمله حضرت امام علی(ع) ، امام صادق(ع)، امام حسین(ع) و... بهره‌مند شده است هر دو عارف در عین طرح مطالب عمیق و بلند عرفانی جانب پرهیز و احتیاط را کاملاً رعایت میکنند که از اسرار و رموز عرفانی پرده نگشایند.

کلمات کلیدی
امام خمینی , مصباح‌الهدایه , عین‌القضاه , تمهیدات , مقایسه سبکی