ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

مقایسه سبک شناسانه تشبیهات شاهنامه با تشبیهات گرشاسبنامه

صفحه (0 - 0)
عیسی نجفی،حامد پیری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این مقاله بررسی و مقایسه سبک شناسانۀ تشبیهات شاهنامۀ فردوسی و گرشاسپنامۀ اسدی طوسی از لحاظ ادبی و فکری است. رویکرد تحقیق توأم با نگاهی جامعه شناسانه است که به ناچار با مسائلی درگیر شده که مربوط به حوزه های زیبایی شناسی، روانکاوی اجتماعی و فرهنگ عامه است. این تحقیق بزرگترین عاملِ تمایز و برتری تشبیهات فردوسی را نسبت به تشبیهات اسدی طوسی تناسب و تعادل آنها میداند که باعثِ ایجادِ تناسبِ فرم با محتوی و نوع ادبی و انسجام در کلیّت، مجموعه ها و واحدهای تشبیه در شاهنامه همچنین همخوانی و هماهنگی آن تشبیهات با ذائقه و تصورات عموم ایرانیان در قرون متمادی شده است. نتیجه این تحقیق میتواند به عنوان یکی از پاسخهایی علمی مطرح شود در جواب این سؤال که علت برتری و محبوبیت شاهنامه نسبت به سایر حماسه های ملّی و بطور اخص گرشاسپنامه چیست.

کلمات کلیدی
سبک شناسی , تشبیه , شاهنامه , گرشاسپنامه , تناسب , انسجام , پویایی