ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 1، ، شماره پی در پی 27

مقایسه دو بدیعیه درادب

صفحه (0 - 0)
عباسعلی وفایی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
قصاید فنّی از هنریترین قصاید زبان فارسی بشمارند و در آنها اغلب صنایع و فنون ادبی درج شده است. این قصاید ضمن نمود هنر شعری شاعران، از گنجینه های ماندگار فنون ادبی محسوب میشوند؛ از طریق این قصاید در زمانهایی خاص، گسترش فنون ادبی و ایجاد رغبت رقابت و در نتیجه حفظ و ترویج فنون ادبی، میسّر شده است. سهم پیشروان این فنون ادبی و سپس پیروان آنها در آفرینش این هنر زبانی و شعری بر کسی پوشیده نیست. چنانچه به کتابهای فنون ادبی گذشته توجه شود، اغلب نمونه های شعری، از این قصاید بر گرفته شده اند امّا از حیث تحوّل و تطبیق کمتر به این قصاید پرداخته شده است. تحقیق و تتبّعی که میتواند به غنای بیشتر ادبی منجر شود. این مقاله میکوشد که از میان قصیده پردازان پیشرو و پیرو، سلمان ساوجی و حافظ علی بن نور را مورد بررسی قرار دهد و دو قصیده پر فنّ آنها را از حیث کمّی و کیفی تطبیق نماید.

کلمات کلیدی
فنون ادبی , قصاید مصنوع , زحاف , بحر , سلمان ساوجی , حافظ علی بن نور