ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 1، ، شماره پی در پی 19

مقایسه تحوّل تصویر می و ملزومات آن از قرن چهارم تا ششم

صفحه (0 - 0)
زهرا تقی‌زاده علی‌اکبری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
«می» و «بادهگساری» همواره از آغاز، از مضامین پرکاربرد شعر فارسی بوده است. این مقوله در دوره اول ادبی، از نظر سبکی و نیز دوره پس از آن، از جهت نوع کاربردها و بسامدهای آن در راستای ایجاد سبک و سنتهای ادبی قابل بحث و بررسی است. نویسنده در این مقاله با مقایسه میان حدود دوازده شاعر از سه دوره پیاپی(شعرای قرنهای چهارم، پنجم و ششم)، کوشیده است درخصوص نحوه کاربرد و برخورد شاعران با این مضمون، تحول و بتدریج خروج از سبکی به سبک دیگر را در اشعار این شاعران بنمایاند. این تحوّل که ابتدا از جنبه فکری نشئت میگیرد، کم‌کم به عرصه زبان و بیان کشیده میشود. براساس نمونه‌ها، شاهد تغییر در کاربردها از نظر زبانی و ادبی و نیز بنوعی تدریجا تغییر نگرش در باب مقوله می و ملزومات آن –همچون دیگر عناصر و مقولههای ادبی- هستیم. در این مقاله آثار منظوم مبنا قرار داده شدهاست؛ در گزینش شاعران، سرآمدان هر دوره ادبی منظور بودهاند؛ این شاعران عبارتند از:قرن چهارم: رودکی(329)، دقیقی(369)، کسایی(391)، فردوسی(409) قرن پنجم: فرخی(429)، منوچهری(432)، فخرالدین اسعدگرگانی(446)، اسدی(465)قرن ششم: سنایی(521-542)، انوری(583)، خاقانی(595)، نظامی(614)

کلمات کلیدی
می , ملزومات می , تحول تصویر , مقایسه سبکی , خروج از اعتدال , خاقانی , منوچهری , فردوسی