ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 2، ، شماره پی در پی 12

مقایسه تحلیلی مبانی فکری سبک شکوائیه های انوری و خاقانی

صفحه (0 - 0)
اسدالله واحد،محمّدعلی نوری باهری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یکی از موضوعات بسیار مهمّ در شعر قرن ششم که آن را از شعر دوره ای پیشین متمایز میسازد، شکوه و شکایت است؛ علّت این امر نیز پریشانی اوضاع اجتماعی و سیاسی آن دوره بوده¬است. انوری و خاقانی، یکی از ابیورد خراسان و دیگری از شروان آذربایجان، در دو اقلیم متفاوت، شاعران برجستۀ این دوره هستند که هرکدام شکوائیّه-هایی در زمینه¬های مختلف فلسفی، اجتماعی، سیاسی و شخصی سروده¬اند. شکوائیّه های این دو شاعر، از جهاتی به هم شبیه و از جهاتی دیگر از هم متفاوتند. این مقاله برآنست تا این همانندیها و تفاوتها را بررسی کند.

کلمات کلیدی
شکوائیه های فلسفی , سیاسی , اجتماعی , شخصی , مدح , طنز , مرثیه