ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

مقاله بیست و هشتم

صفحه (0 - 0)
محمود فضیلت
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
دستور¬نویسی زبان فارسی، مراحل متعددی را پشت سر گذاشته و خصوصیات جغرافیای ایران، تاریخی ویژه را برای زبان و مردم آن رقم زده است؛ نخست اینکه ایرانیان با آنکه در تدوین اصول و قواعد صرف و نحو، زبان¬شناسی و حتّی بلاغت کهن زبان عربی نقشی کلیدی و انکارناپذیر داشته¬اند؛ دربارۀ دستورنویسی کهن زبان فارسی، اثری مستقل به دست ما نرسیده است و نوشته¬هایی که در این زمینه برجای مانده، اغلب صبغۀ ترجمه¬ای دارند و یا این پیشداوری که همۀ زبانها، دارای ویژگیهای یکسانی هستند؛ نوشته شده¬اند.دیگر اینکه مکتبهای جدید زبان¬شناسی در روشهای دستورنویسی زبان فارسی که بیش از یک سده را پشت سرنهاده، اثر گذاشته¬اند. نگارنده در این مقاله کوشیده است زمینه¬ها و زاویه¬های تأثیر مکتبهای ساختگرا و گشتاری زایشی را در دستور¬نویسی و دستورنویسان زبان فارسی، بررسی و تحلیل کند.

کلمات کلیدی
زبان شناسی , دستور نویسی , دستور زبان فارسی , ساختگرایی و گشتاری ـ زایشی