ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

مقاله بیست و نهم

صفحه (0 - 0)
شهرام کارگر
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
عروض و قافیه از علوم ادبی و ابزار ارزشیابی شعر از نظرگاه فرمالیستی و مهمترین محکهای نقد موسیقایی شعر بشمار میروند. این علوم به عنوان دو واحد درسی در مقطع کارشناسی رشتۀ ادبیات فارسی گنجانده شده، به خاطر کاربردی بودن واهمیت زیادشان هر ساله در مقاطع و کنکورهای مختلف چندین پرسش از آنها طرح میگردد. بنابراین در پذیرش داوطلبان در آزمون سهم بسزایی دارند. با آگاهی از این مهم و بازارگرمی کتابهای کمک آموزشی، مؤسسات مختلف شتابزده، مبادرت به تهیۀ کتابهایی جهت راهنمایی علاقه¬مندان تحصیل مینمایند و موارد مهم و پرسش و پاسخهای آزمونهای مختلف را غیر کارشناسانه و گهگاه متناقض ارائه میکنند. این نگرش ناروشمند سبب آموزش نادرست و سردرگمی و  بی¬انگیزگی گروه زیادی از دانش¬پژوهان ادبیات میگردد. نگارنده با هدف آگاهسازی ادب¬پژوهان نسبت به نشر ناروشمند اینگونه آثار، برآن است تا مباحث عروض و قافیه یکی از این مجموعه¬ها را بررسی ¬نماید و نادرستیهای آشکار و فراوان آن را با بهره¬گیری از منابعی که در راستای آزمون دکتری حائز اهمیت هستند، نشان داده و پاسخ دهد.  

کلمات کلیدی
عروض , قافیه , وزن , رکن , شعر فارسی