ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

مفهوم دقیق مدرنیته از نظر شارل بودلر و کژتابیهای آن در شعر نو فارسی

صفحه (0 - 0)
کریم حیاتی آشتیانی،شهلا قرائی (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این مقاله بر آنست که پس از تشریح مفهوم دقیق مدرنیته نزد شارل بودلر - که از پیشوایان مدرنیسم ست، برداشت از آن را در ادبیات معاصر فارسی و کژتابیهای احتمالی در فهم آن از سوی شاعران و ژوهشگران را نشان دهد. این بررسی درواقع دربردارنده نقاط و عناصر مشترک ادبیات مدرن در ایران مدرنیته نزد شارل بودلر و نیز نقاط افتراق و بعضاً متضاد با آن است، درحقیقت در ادبیات فارسی عاصر، برخی گرایشهای مدرنیستی، با تغییراتی همراه است و یا از برخی جزییات آن تبعیت نمیکند. رخی ازاین موارد اعمند از گرایش به عناصر مصنوع در قبال عناصر طبیعی، اصالت شهر در برابر صالت روستا و طبیعت، گرایش به شر در قبال گرایش به خیر، عدم اعتقاد به رسالت اجتماعی و یاسی در برابر اعتقاد به رسالت اجتماعی در شعر نوی ایران و نیز بیاعتقادی به وجه فلسفی شعر ر برابر این وجه از شعر معاصر ایران. مهمترین شباهت میان شعر مدرن ایران و شعر نوی فرانسه، غییر قالب و ساختار شعر کهن و خلق شعر نو و تغییر در محتوای آن است؛ ولیکن تغییر در محتوا در شعر معاصر ایران، با تغییر محتوایی شعر فرانسه متفاوت است

کلمات کلیدی
بودلر , مدرنیته , شعر نو , گلهای شر , نیما یوشیج