ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

معرّفی دیوان بنایی هروی و نگاهی به سبک شعر او

صفحه (0 - 0)
احمد علیزاده،میثم مهرنیا
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بنایی هروی(857-918 هجری) شاعر، موسیقیدان و خطاط مشهور عصر خود بوده، که متأسفانه دیوان شعر او تاکنون تصحیح و طبع نگردیده است. در تذکره هایی چون: حبیب السیر، خلد برین، تحفۀ سامی، ریاض العارفین و آتشکده آذر از این شاعر و هنرمند مشهور دورۀ تیموری ذکری به میان آمده است. موضوع این مقاله معرّفی اشعار بنایی و نگاهی به سبک شعر او با استناد به تک نسخه منحصر بفرد اشعار او در ایران (در اختیار نگارندگان این سطور) است. راقمان این سطور کار تصحیح دیوان بنایی را از روی نسخه سابق الذکر به پایان برده، امید که در آینده توفیق طبع و نشر آن را داشته باشند. بنایی در قالبهای غزل، قصیده، قطعه و تک بیت شعر سروده است، اما بخش عمده دیوان او را غزل (230غزل) تشکیل میدهد. در غزل بیشتر از سنّتهای شعری خراسان پیروی میکند و از میراث زبانی سبک خراسانی بهره میبرد و ظرافتهای شعر عراقی را نیز چاشنی آثار خود میآورد، لذا با وجود شباهتهای بسیار به زبان ساده غزل در سبک خراسانی، از نظر درونمایه غزل بنایی به سبک عراقی نزدیکتر است.

کلمات کلیدی
بنایی هروی , دیوان , تصحیح , سبک شعر