ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

معرفی نسخه خطی شکارنامۀ ملکشاهی و بررسی سبکی و محتوائی آن

صفحه (0 - 0)
امین مجلّی‌زاده(نویسنده مسئول) ، مهدی نوریان ، جمشید مظاهری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شکارنامه ملکشاهی یا خسروی کتابی است که در قرن پنجم هـ.ق به دستور ملکشاه سلجوقی و سعی خواجه نظام الملک و به دست خواجه ابوالحسن علی بن محمّد نیشابوری براساس چندین بازنامه و شکارنامه و بخصوص ترجمه «شکارنامه نوشیروانی» و مشورت با استادان عهد سلجوقی تألیف شده است. از آنجاکه این رساله تاکنون تصحیح و به زیور طبع آراسته نشده است و از سوی دیگر حاوی شواهد فراوان کهن زبانی است تحلیل و بررسی ویژگیهای سبکی آن در تدوین سبک‌شناسی دوره اوّل زبان فارسی اهمّیّت دارد. نگارنده در این پژوهش سعی دارد تا به بررسی ویژگیهای سبکی و بخصوص زبانی این اثر بپردازد و آن شواهد را از طریق نظم و نثر قدیم تحلیل کند.

کلمات کلیدی
شکارنامه ملکشاهی , سبک , ابوالحسن نیشابوری , نثر قرن پنجم , نسخۀ خطی.