ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

معرفی طاهر آتشی شیرازی همراه با سیری در ولایت نامه وی

صفحه (0 - 0)
فاطمه سادات طاهری،فریبا چینی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
سید¬طاهر¬آتشی¬شیرازی، شاعر توانای سده نهم و دهم است که در پهنه تاریخ¬ ادبیات ¬فارسی تاکنون شرح حالی برایش ثبت نشده است .دانسته¬های ما از وی در این حد است که این نانوای شیرازی در سال  810 ه.ق.¬ زنده بوده و با شاعری هم¬پیشه و در¬عین ¬حال گمنامتر از خود به نام صبوحی¬شیرازی معاصر بوده و همدیگر را هجو¬کرده¬اند.دیوان اشعاری در قالب قصیده حاوی 4292 بیت دارد که خود آن را¬ «ولایت نامه¬» ¬مینا¬مد. غیر از دو قصیده¬اش که درباره مصنوعات الهی و واجبات است ، قصاید دیگرش در مدح و منقبت معصومین¬(ع)¬ و بویژه امیر-مومنان¬(ع)¬وبیان معجزات و جنگاوریهای ایشان است .آتشی مانند دیگر معاصرانش شاعری پیرو است ؛اما از نظر سبک شعری در سه سطح زبانی ، ادبی و فکری توانمندیهایی از خود نشان¬داده که میتواند در زمره شاعران شایسته فارسی¬پرداز قرار¬گیرد . کهن¬گرائیهای لغوی و دستوری و استفاده از شگردهای ادبی بویژه تصاویر تشبیهی و استعاری از ویژگیهای  چشمگیر سبک اوست که او را سرآمد همعصران  خود نموده  و نگارنده را بر¬آن¬ داشته تا در این مقاله ضمن معرفی شاعر با پژوهش در شعر وی که هنوز به چاپ هم نرسیده¬است به کشف مختصات سبکی وی در سه سطح زبانی، فکری و ادبی بپردازد تا شایستگیهای وی را آشکار سازد.

کلمات کلیدی
آتشی شیرازی , دیوان اشعار , سبک شناسی , ویژگیهای زبانی , ویژگیهای ادبی و ویژگیهای فکری