ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 2، ، شماره پی در پی 28

معرفی شرح چاپ نولکشور بردیوان حافظ و ویژگیهای آن

صفحه (0 - 0)
مریم خلیلی جهانتیغ (نویسنده مسئول) ، فاطمه شفیعی ، حمید صمصام
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
معرفی یک اثر کمتر شناخته شده و بررسی ویژگیهای سبکی آن علاوه برآنکه میراث فرهنگی و قومی یک کشور را قوام میبخشد، موجب اطلاعات وسیع درباب اندیشه و ساختارفکری نویسندگان است بویژه اگراین نسخه درکشوری دیگر و بوسیله نویسندگانی شکل گرفته باشدکه غیر ایرانی باشند.شرح چاپ نولکشوربردیوان حافظ یکی ازشروحی است که درهند درسال 1289 فراهم شده .این شرح شامل غزلها،تعدادی ترکیب بند ،ترجیع بند،رباعی، مثنوی ،قطعه وقصیده است.نتیجه کلی تحقیق ویژگیهای ظاهری،محتوایی،روابط متنی،بینامتنی و فرامتنی این شرح را بیان میکند و تفاوتهای بارز این اثر را با آثار مشابه آن در ایران نشان میدهد.دراین نوشتار میکوشیم ضمن معرفی این شرح و توضیحاتی درباب احوال گردآورنده آن،ویژگیهای روساختی و زیرساختی آن رابه شیوه کتابخانه ای و با تحلیل ساختاری مورد بررسی قراردهیم.

کلمات کلیدی
حافظ , غزل , نولکشور , شبه قاره , نسخه خطی