ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 2، ، شماره پی در پی 20

معرفی زندگانی و آثار مولانا شمس الدین محمد تبادکانی طوسی

صفحه (0 - 0)
سید محمد منصور طباطبایی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در این سطور به معرفی یکی از عرفا و صوفیه خراسان در سده نهم هجری خواهیم پرداخت که غیر از مقامش در عرفان و تصوّف، در فنون معقول و منقول و نیز شعر و ادب دستی بلند داشته و علیرغم رتبه دانشش، برای ما ایرانیان چندان شناخته نیست و براستی از حلقات مفقوده تاریخ ادبیات بشمار است. و باید دانست که تاریخ ادبیات ایران جز با شناخت دقیق این اشخاص و کشف این حلقات و تحقیق پیرامون آثار آنان هرگز روی کمال به خود نخواهد دید. این شخص مولانا شمس الدین محمّد تبادکانی طوسی (م 891) است که در این مقاله علاوه بر معرفی خود او ، مهمترین کتابش یعنی تسنیم المقربین بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی
عرفا قرن نهم , خراسان , تبادکانی طوسی , تسنیم المقربین