ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 4، ، شماره پی در پی 22

معرفی حکیم مولانا قبولی و خصایص سبکی قصاید وی

صفحه (0 - 0)
احمد خواجه ایم،جواد صدیقی لیقوان،قدسی براتی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
    قبولی از شعرای قرن نهم ایرانست که در آسیای صغیر و در دربار سلاطین عثمانی شهرت و اهمیت وافر داشت. دیوان قبولی اولین بار به سال 1948 میلادی با مقدمه پروفسور اسماعیل حکمت ارتیلان در استانبول چاپ عکسی شده است؛ که محتوی مثنویات، قصاید، هزلیات، غزلیات، مقطعات، رباعیات، و دوقصیده ترکی، و دوازده غزل ترکی در 378 صفحه است.قصاید قبولی منسجم، استوار و غزلیاتش لطیف و آبدار و کلا اشعارش مشحون از صنایع لفظی و معنوی است.   در این مقاله برآنیم تا به معرفی حکیم مولانا قبولی وخصایص سبکی وی پرداخته و این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم.

کلمات کلیدی
حکیم قبولی , خصایص سبکی , قصیده , شعر قرن نهم