ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 6، شماره 3، ، شماره پی در پی 21

مضامین و مزایای مِصبَاحُ الرَسَایِل وَ مِفتَاحُ الفَضَایِل

صفحه (0 - 0)
فاطمه اختران‌فر
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
از نخستین و معدود آثاری که اصول انشا و نامه‌نگاری را به صورتی مدّون و منسجم فراهم آورده، شیوه نگارش مکتوبات و مراسلات سلطانی، دیوانی و اخوانی را  به روش علمی آموزش داده، یک نسخۀ خطی یگانه است که مِصبَاحُ الرَسَایِل وَ مِفتَاحُ الفَضَایِل  نام دارد. این اثر منثور به همّت مُوَفَّق بنِ مُحَمَّد المَجدِی در دورۀ خوارزمشاهیان تألیف و در نیمۀ قرن هشتم ه.ق نسخه برداری شده است. نثر آن آمیخته به نظم بوده، از منشآت محسوب میشود، با این تمایز که منشآت سرمشقی برای دبیری و ترسّل است؛ اما این اثر آداب دبیری و ترسّل در مراتب مختلف اجتماعی را می آموزد. مضامین این نسخۀ خطّی مورد بررسی قرار گرفته، محاسن و مزایای آن در قیاس با منشآت معاصر و مشابه آن  ارزیابی شده، در این گفتار ارائه میگردد تا خوانندگان مشتاق به میزان ارزش علمی و مقام ادبی آن آگاه شوند. 

کلمات کلیدی
نسخه , انشا , مضامین , مزایا