ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 1، ، شماره پی در پی 7

مختصات زبانی سبک خراسانی در گلستان سعدی

صفحه (0 - 0)
سید مهدی صدرالحفاظی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
گلستان سعدی با وجود دارا بودن سجع و آمیختگی با آرایه های ادبی و بهره گیری از واژه‌ها و جملات و اشعار عربی، صاحب نثری ساده و موزون و شعری روان و درخور فهم همراه باشیرینی و عذوبت است. هر چند سبک گلستان  در مجموع  عراقی بشمار می آید و سعدی پا به پای دیگر شاعران و نویسندگان این سبک پیش رفته است، نشانه های بسیاری از مختصات سبک خراسانی در آن مشاهده میشود. سعدی با بهره بردن از این سبک، آثار خود را مطبوعتر ساخته است. معمولاً سبکها در سه سطح زبانی، ادبی و فکری بررسی میشود. در این مقاله سعی کرده ایم گلستان را فقط در سطح زبانی سبک خراسانی در مختصات سه گانه آوایی، لغوی و نحوی بررسی نماییم. 

کلمات کلیدی
گلستان , سبک خراسانی , مختصات زبانی