ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 4، ، شماره پی در پی 10

ماده تاریخ و استفاده از رایانه در ساختن آن

صفحه (0 - 0)
مهدی صادقی،صفر وفادار دولق
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
با توجه به سابقه تاریخی شعر و ادب فارسی و علاقه¬مندی ایرانیان به ادبیات، لزوم ورود تحقیقات رایانه ای و علوم بین رشته ای در این زمینه اجتناب ناپذیرست. یکی از زمینه های شعر فارسی استفاده از ماده تاریخ در شعرست که تاکنون هیچ پژوهش رایانه ای در این زمینه انجام نشده است. البته کارهایی مانند پیدا کردن وزن عروضی یا موسیقی شعر انجام شده است. ماده-تاریخ پدیده ایست که از قرن هفتم به بعد(البته به نظر برخی قرن پنجم) در ادبیات فارسی رواج یافته است که در آن تاریخهایی را در قطعه‌های کوتاه برای واقعه‌های گوناگون اعم از جلوس، فوت یا قتل پادشاهی و یا مرگ شاعر، حکیم و... ذکر میکنند. اصطلاحاً تاریخ¬گویی به این نحو را ماده تاریخ سازی میگویند. این مسئله شباهت بسیاری به مسئله کوله¬پشتی دارد. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از مفاهیم رایانه ای مسئله ای مربوط به ادبیات حل شود که نتایج قابل قبولی بدست آمده است.

کلمات کلیدی
ماده تاریخ , حروف ابجد , تطبیق رشته , الگوریتمهای ابتکاری , داده کاوی , بسامد کلمات