ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 8، شماره 4، ، شماره پی در پی 30

فره ایزدی، دگردیسیها و چگونگی استمرار آن تا عصر صفویه

صفحه (0 - 0)
عباس خائفی،هادی قلیزاده (نویسنده مسئول)، گوهر قلیزاده توچائی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بررسی دگردیسیهای فرّۀ ایزدی، در دورههای مختلف تاریخی، نشان دهندۀ نوعی نظم و الگو برمبنای اصل بازگشت به مبدأ و آغازگاه است. در این مقاله با سیری در آثارِ برجستۀ بازتاب دهندۀ گفتمان فرّۀ ایزدی، چگونگی انعکاس عناصر این گفتمان در دورههای مختلف تاریخی و تغییرات و دگردیسیهای صورت گرفته در آن بررسی میشود. در آثار مربوط به دورۀ باستانی مانند اوستا، کارنامۀ اردشیر بابکان، فرّۀ ایزدی همانند پدیدههای این جهانی توصیف شده است. در دورههای بعد و بویژه در شاهنامه، پادشاهان با داشتن شخصیتی همانند اولیا خود را به آسمانها پیوند میزنند. از اینرو، یکی از مهمترین پیشزمینهها و سرچشمههای مبحثِ ولایتِ عارفانه، در فرهنگ ایرانی قابل .......

کلمات کلیدی
فره ایزدی , دگردیسی , ولایت عارفانه , ترمذی سهروردی , بازگشت به مبدا , صفویه