ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 4، ، شماره پی در پی 2

فارسیات شعر اعشی

صفحه (0 - 0)
عزت ملا ابراهیمی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شعرجاهلی گنجینه با ارزشی است که سرگذشت پیشینیان و نیز حوادث مهم آن دوره را دربردارد و می تواند به عنوان منبع سودمندی در نقل وقایع تاریخی مورد توجه محققان قرار گیرد. از آنجا که برخی از شاعران جاهلی چون اعشی در دربار پادشاهان‌ ساسانی‌ آمد و شد داشتند، توانستند تا حدودی‌ خلق‌ و خوی‌ بادیه ‌نشینی‌ را به‌ کناری‌ نهند و با فرهنگ‌ و تمدن‌ ایرانی‌ آشنا گردند. بنابراین‌ تعجبی ندارد اگرعصاره‌ فرهنگ‌ فارسی آن‌ روزگار، حال‌ و هوای‌ اجتماعی‌ عهد ساسانی‌ و وام‌ واژه‌های‌ کهن‌ فارسی، فراوان‌ در اشعار آنان به‌ چشم‌ میخورد. از این‌ رو نگارنده‌ به‌ بررسی فارسیات شعر اعشی پرداخته که به سبب‌ گستردگی موضوع‌ از میان‌ انبوه اشعار وی تنها در صدد بیان‌ واژه های‌ فارسی در زمینه‌ ابزار و آلات موسیقی، مظاهر درباری و جلوه های حکومت ساسانی برآمده‌ است‌.

کلمات کلیدی
اعشی , نعمان‌ بن‌ منذر , حیره‌ , ساسانی , موسیقی‌