ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 4، ، شماره پی در پی 10

عیوب فصاحت در کتاب راحه الصدور و آیه السرور بعنوان یکی از مختصه های سبکی این کتاب

صفحه (0 - 0)
سیروس شمیسا،رسول بهنام
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
یکی از ساده ترین راههای بررسی متن به لحاظ سبک شناسی، بررسی یک اثر از سه دیدگاه : زبان ، فکر و ادبیاتست . در همین راستا توجّه به سه سطح آوایی ، لغوی و نحوی در بررسی آن اثرادبی از نظر زبانی مهّم بوده و مورد تاکید قرارگرفته است . با این دید در بررسی زبانی یک اثر هنری، به لغات و جملات آن اثر، از نظر محور همنشینی وجانشینی ، استعمال لغات کهن «آرکائیسم»، سره نویسی، پس و پیش آوردن اجزا جمله، گزینش واژه و ...که باعث عیوبی مانند تعقید و غرابت استعمال و ... میگردد، پرداخته شده، دلایل این کاربردها، مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد . براین اساس دراین پژوهش، جملات وکلمات کتاب راحه الصدور از لحاظ  فصاحت و عیوب آن درکلمه وکلام بعنوان یکی از شگردهای سبکی در شناخت بهتر و دقیق این اثر ادبی مورد بررسی قرار گرفته است .  به همین منظور پس از برشمردن عیوب فصاحت ، چگونگی کاربرد آنها در این کتاب ، استخراج ، تبیین و توجیه میگردد .

کلمات کلیدی
راحه الصدور , بلاغت , فصاحت , عیوب فصاحت