ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

ضعفهای زبانی در اشعار نیما یوشیج

صفحه (0 - 0)
محبوبه بسمل،سید ابوطالب میرعابدینی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
برخلاف نظریات منتقدین گذشته، در نظریه‌های مدرن ادبی، زبان و ویژگیهای آن  به عنوان یکی از محوریترین عناصر شعر مطرح است. فرمالیستهای روسی، شعر و ادبیات را از طریق فرایند آشنایی زدایی در زبان تعریف کردند. البته هنجارگریزی و آشنایی زدایی تنها به صرف بیگانه نمایی و مخالفت با عادات زبانی مخاطبان، هنری تلقی نمیشود بلکه این فرایند باید نقشمند، جهتمند و هدفمند هم باشد تا بتوان آن را فعالیتی خلاقانه دانست. نیما یوشیج در اشعار آزاد خود نتوانست با انحراف از زبان معیار به زبانی غنی و سرشار دست یابد  بلکه عدول از قراردادهای پذیرفته شده، ناهمواریهای بیانی متعددی را در شعر او به وجود آورد. این نقصان هم به محور جانشینی زبان یعنی انتخاب واژگان و کاربرد درست آنها مربوط میشود و هم محور هم‌نشینی زبان یعنی تألیف واژگان بر اساس قواعد نحوی را در بر میگیرد. در این مقاله برخی از مهمترین ضعفهای زبانی اشعار نیما طرح و بررسی میشود.

کلمات کلیدی
زبان , هنجار گریزی , زبان هنجار , نارسایی , بیگانه نمایی , آشنایی زدایی