ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 2، ، شماره پی در پی 8

صنعت ایهام در آفرینش سبک هنری نفقه المصدور

صفحه (0 - 0)
شبنم قدیری یگانه
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در این جستار به کاربرد صنعت ایهام در خلق تصویر آفرینیهای بی نظیر و بدیع نفثهالمصدور میپردازیم.این کتاب از دو جهت اهمیت دارد: نخست از جهت ذکر گوشه هایی از تاریخ ایران بصورت حسب حال و دیگر از لحاظ نوع نگارش که حضور پررنگ و قابل توجّه عناصر متعدد ادبی بار عظیمی از زیبایی و مانایی آن را بر دوش میکشد و آنرا بی شبهه در ردیف یکی از شاهکارهای بدیع نثر فنی،مزین و منشیانه نیمه اول قرن هفتم قرار میدهد.راوی کتاب بر آنست تا با شیوه تاریخ گویی،آفرینش هنری و بکارگیری دلنشین کلمات و عبارات را به اوج بالندگی رساند. در این میان صنعت ایهام به عنوان مشخصه بارز سبکی این اثر بوده که بعمد و برای بازی با اندیشه مخاطب بکار گرفته شده است تا با تفکّر بیشتر در عمق معانی چندگانه ،به رازناکی لایه های درونی آن پی برد.مقاله حاضر در دو بند زیر نگاشته شده است:الف)مقدمه که شامل سه بخش معرفی نویسنده، محتوا و سبک ادبی و تاریخی، ایهام و هنر بکارگیری آن در نثر کتابست.ب)تعریف ایهام از دیدگاه بدیعیان و طبقه بندیهای آن و ذکر نمونه هایی از انواع ایهام در نفثه المصدور.

کلمات کلیدی
نفثه المصدور , سبک , صنعت ایهام