ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 4، شماره 3، ، شماره پی در پی 13

صفتهای شاعرانه مشک و نافه در متون نظم فارسی

صفحه (0 - 0)
راضیه آبادیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مشک و نافه به سبب کاربرد¬های گوناگونی که در زندگی ایرانیان داشتند، بازتاب چشمگیری در ادبیات پارسی یافتند. برای نمونه، شاعران که به محیط پیرامون خود توجه فراوانی میکردند، برای توضیح دادن پندار¬های خود و نیز ساختن تصویر¬های خیالی، مشک و نافه را همچون بسیاری از ماده¬های دیگر در سروده های خود به کار بردند و به این منظور، میان برخی ویژگیهای اصلی مشک و نافه، و شماری از ویژگیهای انسان، همانندیهایی غیر واقعی یافتند و صفتهای شاعرانه چندی به آنها نسبت دادند. این استفاده از مشک در کاربرد¬های شاعرانه و ادبی، در دوره¬های گوناگون و با توجه به سبک شاعران، متفاوت است. در این پژوهش افزون بر توضیح این موارد، به شرح و توصیف شکل مشک و نافه و برخی کاربرد¬های آن که در ساختن این کاربرد¬های شاعرانه مؤثرند نیز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی