ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه ماهت یاب مقالات آزمایش میشوند.

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 5، شماره 2، ، شماره پی در پی 16

شیوه بیان سعدی در برخورد با افسردگی در بوستان و گلستان

صفحه (0 - 0)
حمید خانیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
از مجموع حکایتهای بوستان و گلستان چهار حکایت که منطبق با موضوع مقاله بود شناسایی شد و تجزیه و تحلیل گردید، چون این دو اثر از نوع ادبی - تعلیمی هستند و از آن جاییکه هدف آثار تعلیمی ایجاد تغییر است، سعدی توانسته بوسیله آنها پاسخگوی خیلی از معضلات و تعارضات روحی و روانی افراد و جامعۀ آن زمان و حتی اکنون نیز باشد و در راستای ایجاد آرامش آنها مؤثر و تعارضات روانی را تقلیل دهد و به تعادل برساند و روانهای متعادل و مستعد را نیز تعالی بخشد. به این صورت که ضمن شناسایی اختلال افسردگی و برخوردی اصولی با آن¬ منطبق با مکاتب  شعردرمانی، داستان¬درمانی، معنی¬درمانی و سازوکارهای ادبی و روا¬نشناسی امروزی از قبیل، ارتباط کلامی، پالایش روانی، براعت استهلال¬، آشنایی زدایی¬، تجاهل عارف به یاری مخاطبان و نیازمندان پرداخته است،که امروزه به آن «روش التقاطی» میگویند.

کلمات کلیدی
گلستان , بوستان , سعدی , افسردگی , معنی درمانی